BS. Phan Phương Thảo

Giảng viên bộ môn mắt ĐHYK Phạm Ngọc Thạch