1 thought on “Xuất huyết võng mạc chấm trắng (Roth’s spots) sau mổ cắt bè củng mạc

  1. Như đã được BS. Diễm mô tả trong phần tổng quan, Xuất huyết võng mạc có chấm trắng (Roth’s spots) được mô tả lần đầu trên những bệnh nhân bị viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn bán cấp. Tuy nhiên ngày nay người ta thấy rằng đây là một triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu và có thể xảy ra trong nhiều tình huống bệnh lý khác nhau.
    Về nguồn gốc của chấm trắng thì có nhiều giả thuyết : ổ áp xe nhỏ (microabscesses) trong viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn bán cấp hay sự kết tụ của bạch cầu trong bệnh bạch cầu (leukemia). Ngày nay người ta cho rằng chấm trắng là các kết tụ của tiểu cầu hoặc thuyên tắc fibrin trong quá trình lành sẹo sinh lý của võng mạc.
    Điều thú vị trong ca lâm sàng ở trên là khi quan sát hình ảnh hồng ngoại của OCT vùng hoàng điểm chúng ta có thể thấy các vùng bị nhồi máu vi mạch khác ngoài các vùng thể hiện xuất huyết Roth’s spots. Điều này chứng tỏ tổn thương tỏa lan và nặng nề hơn nhiều so với những gì thể hiện trên hình màu. Đồng thời hoàng điểm cũng có dịch dưới võng mạc.
    Một điều khác cần chú ý là trường hợp này không có phù gai thị cho dù y văn mô tả có thể gặp. Dấu hiệu dầy lớp sợi thần kinh trên hình OCT gai thị vùng thái dương trên không phải là phù gai. Đơn giản là do lát cắt đi ngang qua một mạch máu võng mạc vùng này. Do đó việc quan sát các lát cắt phía dưới (có phân đoạn) là rất quan trọng.
    Cảm ơn BS. Vũ Thị Diễm đã trình bày một ca lâm sàng hết sức thú vị. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ và bình an!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here