2 thoughts on “Hiện tượng biến dạng hình

 1. Một điều rất thú vị là “Hội chứng Alice ở xứ sở thần tiên”, một tình trạng thần kinh liên quan đến cả biến dạng hình phóng to và biến dạng hình thu nhỏ, được đặt tên theo cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thế kỷ 19 “Alice’s Adventures in Wonderland của Lewis Carroll”. Trong câu chuyện này nhân vật chính là Alice đã trải qua vô số tình huống tương tự như biến dạng hình phóng to và biến dạng hình thu nhỏ. Người ta đã suy đoán rằng tác giả Carroll có thể đã viết câu chuyện bằng kinh nghiệm trực tiếp của chính mình bị biến dạng hình thu nhỏ đi kèm với bệnh lý đau nửa đầu của ông. Người ta cũng cho rằng Carroll có thể đã bị chứng động kinh thùy thái dương.

 2. Bài viết khá kỹ về biến dạng hình do võng mạc.
  Tuy nhiên, bỏ qua vấn đề thuật ngữ, biến dạng hình (nhìn hình to ra hay nhỏ lại, hay méo hình…) là một hiện tượng thị giác phức tạp, có nhiều nguyên nhân khác nhau:
  1. khúc xạ: ví dụ khi nhìn qua kính lúp , khi mổ với khv sẽ thấy vật lớn ra…
  2. võng mạc là lĩnh vực bài viết đã đề cập.
  3. não (chủ yếu là thuỳ chẩm, thái dương và đỉnh). thuộc về nhận thức thị giác.
  +Nguyên nhân khúc xạ và võng mạc: làm cho người ta nhìn hình biến dạng (nhìn sai với thực tế) thuộc nhóm illustion (tạm dịch ảo ảnh). Chỉ xảy ra ở mắt bịnh. Khi nhắm mắt lại biến hình sẽ mất. Đây là ng x mắt, thuộc phần đưa thông tin thị giác.
  +Nguyên nhân não: cũng có thể làm cho nhìn sai như ảo ảnh, nhưng quan trọng là làm cho người ta thấy cái không có thực trước mắt mình gọi là ảo giác thị giác (Hallucination). Xảy ra 2 mắt, và ko biến mất khi nhắm mắt lại. Kiểu như người ta “thấy” khi mơ.
  + Ngoài ra có thể kể nhóm nguyên nhân nữa là do thuốc: các thuốc ma tuý gây ảo giác…cũng có thể làm cho người ta thấy hình to ra, nhỏ lại, hay bay bỏng trong không trung…Tuy nhiên, những thuốc này tác động lên não, nên có thể xếp vào nguyên nhân não.
  Khi Lewis Carroll viết cuốn “Alice’s Adventures in Wonderland”, có thể ông đã từng trải nghiệm (Hallucination) mình to ra khi nhỏ lại hay sự thay đổi về thời gian lúc rơi vào hang thỏ. Nhận thức thị giác là một phạm trù vừa tâm thần học, vừa triết học liên quan tới vấn đề vật chất và ý thức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bài liên quan